ISO 22001

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

Systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22001 prešiel z pôvodného systému HACCP na ISO štandard a zaradil sa svojim prístupom a obsahom k celému radu noriem integrovateľných a z hľadiska štruktúry a obsahu zhodných (Annex SL). Pretože problematika bezpečnosti potravín je nanajvýš aktuálna, uvedenú normu implementujú predovšetkým výrobcovia ale i distribútori potravín.


Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov, je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe, s kompetenciami pre príslušný scope, ktorí sú pravidelne kalibrovaní na najnovšie poznatky a skúsenosti v danej oblasti. Cerifikácia, pre ktorú sme medzinárodne akreditovaní sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkajúce sa certifikácie, ktoré nenájdete na tejto stránke sú uvedené na hlávnej stránke www.gcerti.com/Certification, alebo ich komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.